FILTRO ACEITE K&N KAWASAKI KN-303

12,90  IVA incluido

FILTRO ACEITE K&N KAWASAKI KN-303

2 disponibles

Descripción

<tr class=”data row-odd”

KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991991ALL50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991992ALL50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991993ALL50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991994AMERICA53 PS/ 39 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991994EUROPE50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991995AMERICA53 PS/ 39 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991995EUROPE50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991996AMERICA53 PS/ 39 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 500 LTD4991996AMERICA
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991996EUROPE46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 500 LTD4991997AMERICA
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991997EUROPE46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 500 LTD4991998AMERICA
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991998EUROPE46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 500 LTD4991999AMERICA
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004991999EUROPE46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 500 LTD4992000AMERICA
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004992000EUROPE46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 500 LTD4992001AMERICA
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004992001EUROPE46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 500 LTD4992002AMERICA
KAWASAKIEN 500 Vulcan 5004992002EUROPE46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIEN 500 Vulcan 500 LTD4992007AMERICA
KAWASAKIEN 500 Vulcan 500 LTD4992008AMERICA
KAWASAKIEN 500 Vulcan 500 LTD4992009AMERICA
KAWASAKIER-6N 6506492005EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 650 ABS6492005EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 6506492006EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 650 ABS6492006EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 650 ABS6492007EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6F 650 ABS6492007EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 650 ABS6492008EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6F 650 ABS6492008EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 6506492009ALL72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 650 ABS6492009EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 6506492010ALL72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 650 ABS6492010EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 6506492011EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 650 ABS6492011EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 650 ABS6492012EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 6506492012EUROPE72 PS/ 53 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-6N 6506492013EUROPE72 PS/ 53 KW, 48 PS/ 35 KW
KAWASAKIER-6N 650 ABS6492013EUROPE72 PS/ 53 KW, 48 PS/ 35 KW
KAWASAKIER-5 Twister4991997EUROPE50 PS/ 37 KW, 37 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-5 Twister4991998EUROPE50 PS/ 37 KW, 37 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-5 Twister4991999EUROPE50 PS/ 37 KW, 37 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-5 Twister4992000EUROPE50 PS/ 37 KW, 37 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-5 Twister4992001EUROPE50 PS/ 37 KW, 37 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-5 Twister4992002EUROPE50 PS/ 37 KW, 37 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-5 Twister4992003EUROPE50 PS/ 37 KW, 37 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-5 Twister4992004EUROPE50 PS/ 37 KW, 37 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-5 Twister4992005EUROPE49 PS/ 36 KW, 37 PS/ 25 KW
KAWASAKIER-5 Twister4992006EUROPE49 PS/ 36 KW, 37 PS/ 25 KW
KAWASAKIEX 650 Ninja6492012AMERICA72 PS/ 53 KW
KAWASAKIEX 300 Ninja2962013ALL39 PS/ 29 KW
KAWASAKIEX 300 ABS Ninja2962013ALL39 PS/ 29 KW
KAWASAKIEX 650 Ninja6492013AMERICA72 PS/ 53 KW
KAWASAKIEX 650 ABS Ninja6492013AMERICA72 PS/ 53 KW
KAWASAKIEX 300 Ninja2962014ALL39 PS/ 29 KW
KAWASAKIEX 300 ABS Ninja2962014ALL39 PS/ 29 KW
KAWASAKIEX 300 ABS Ninja Performance2962013ALL39 PS/ 29 KW
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4991994AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4991995AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4991996AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4991997AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4991998AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4991999AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4992000AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4992001AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4992002AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4992007AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4992008AMERICA
KAWASAKIEX 500 D Ninja 500 R4992009AMERICA
KAWASAKIGTR 1400 ABS13522008EUROPE155 PS/ 114 KW
KAWASAKIGTR 1400 ABS13522009EUROPE155 PS/ 114 KW
KAWASAKIGTR 1400 ABS13522010EUROPE155 PS/ 114 KW
KAWASAKIGTR 140013522011EUROPE155 PS/ 114 KW
KAWASAKIGTR 1400 ABS13522011EUROPE155 PS/ 114 KW
KAWASAKIGTR 1400 ABS13522012EUROPE155 PS/ 114 KW
KAWASAKIGTR 1400 ABS Grand Tourer13522011EUROPE155 PS/ 114 KW
KAWASAKIGTR 1400 ABS Grand Tourer13522012EUROPE155 PS/ 114 KW
KAWASAKIKLE 5004991991EUROPE50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIKLE 5004991992EUROPE50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIKLE 5004991993EUROPE50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIKLE 5004991994EUROPE50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004991995EUROPE50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004991996EUROPE48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004991997EUROPE48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004991998EUROPE48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004991999EUROPE48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004992000EUROPE48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004992001EUROPE48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004992002EUROPE48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004992003EUROPE48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004992004EUROPE48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004992005EUROPE45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004992006EUROPE45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 5004992007EUROPE45 PS/ 33 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 Versys6492007ALL64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 ABS Versys6492007EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 Versys6492008ALL64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 ABS Versys6492008EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 Versys6492009ALL64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 ABS Versys6492009EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 Versys6492011ALL64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 ABS Versys6492011EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 Versys Tourer6492011EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 ABS Versys Tourer6492011EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 Versys6492012ALL64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 ABS Versys6492012EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 Versys Tourer6492012EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 Versys6492013ALL64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 ABS Versys6492013EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 ABS Versys6492014ALL64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 Versys6492014ALL64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 ABS Versys Tourer6492014EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLE 650 Versys Tourer6492014EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIKLF 400 4X4 Bayou4001993ALL
KAWASAKIKLF 400 4X4 Bayou4001994ALL
KAWASAKIKLF 400 4X4 Bayou4001995ALL
KAWASAKIKLF 400 4X4 Bayou4001996ALL
KAWASAKIKLF 400 4X4 Bayou4001997ALL
KAWASAKIKLF 400 4X4 Bayou4001998ALL
KAWASAKIKLF 400 4X4 Bayou4001999ALL
KAWASAKIKLR 6506502011AMERICA44 PS/ 32 KW
KAWASAKIKLZ 1000 ABS Versys10432012EUROPE118 PS/ 87 KW
KAWASAKIKLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer10432012EUROPE118 PS/ 87 KW
KAWASAKIKVF 400 4X4 Prairie4001997ALL
KAWASAKIKVF 400 4X4 Prairie4001998ALL
KAWASAKIKVF 400 2X4 Prairie4001998ALL
KAWASAKIKVF 400 4X4 Prairie4001999ALL
KAWASAKIKVF 300 2X4 Prairie3001999ALL
KAWASAKIKVF 300 4X4 Prairie3001999ALL
KAWASAKIKVF 400 2X4 Prairie4001999ALL
KAWASAKIKVF 400 4X4 Prairie4002000ALL
KAWASAKIKVF 300 2X4 Prairie3002000ALL
KAWASAKIKVF 300 4X4 Prairie3002000ALL
KAWASAKIKVF 400 2X4 Prairie4002000ALL
KAWASAKIKVF 400 2X4 Prairie4002001ALL
KAWASAKIKVF 400 4X4 Prairie4002001ALL
KAWASAKIKVF 300 2X4 Prairie3002001ALL
KAWASAKIKVF 300 4X4 Prairie3002001ALL
KAWASAKIKVF 400 2X4 Prairie4002002ALL
KAWASAKIKVF 400 4X4 Prairie4002002ALL
KAWASAKIKVF 300 2X4 Prairie3002002ALL
KAWASAKIKVF 300 4X4 Prairie3002002ALL
KAWASAKIEX 650 R Ninja6492007AMERICA72 PS/ 53 KW
KAWASAKIEX 650 R Ninja6492008AMERICA72 PS/ 53 KW
KAWASAKIEX 650 R Ninja6492009AMERICA72 PS/ 53 KW
KAWASAKIEX 650 R Ninja6492010AMERICA72 PS/ 53 KW
KAWASAKIEX 650 R Ninja6492011AMERICA72 PS/ 53 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991988EUROPE60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991989EUROPE60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991990EUROPE60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991991EUROPE60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991992EUROPE60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991993EUROPE60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991994EUROPE60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991995EUROPE60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991996EUROPE60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991997EUROPE60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991998EUROPE60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4991999EUROPE60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4992000EUROPE60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIGPZ 500 S4992001EUROPE60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN-1514711988EUROPE
KAWASAKIVN-15 SE14711988EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN-1514711989EUROPE
KAWASAKIVN-15 SE14711989EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN-1514711990EUROPE
KAWASAKIVN-15 SE14711990EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN-15 SE14711991EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN-15 SE14711992EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN-15 SE14711993EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN-15 SE14711994EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN 8008051995ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN-15 SE14711995EUROPE61 PS/ 45 KW
KAWASAKIVN 8008051996ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 8008051997ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 8008051998ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 8008051999ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 8008002000AMERICA
KAWASAKIVN 8008002001AMERICA
KAWASAKIVN 8008002002AMERICA
KAWASAKIVN 800 Classic8001996ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 800 Classic8001997ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 800 Classic8001998ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1500 Classic Catalysator14711998EUROPE64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 800 Classic8001999ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1500 Classic Catalysator14711999EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN 800 Classic8002000ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 800 Classic8002001ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 800 Classic8052002ALL54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 2000 Classic20532008EUROPE103 PS/ 76 KW
KAWASAKIVN 2000 Classic20532009EUROPE94 PS/ 69 KW
KAWASAKIVN 2000 Classic20532010EUROPE94 PS/ 69 KW
KAWASAKIVN 800 Drifter8051999ALL57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 800 Drifter8052000ALL57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 800 Drifter8052001ALL57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 800 Drifter8052002ALL57 PS/ 42 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1500 Classic Tourer14711998EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN 1500 Classic Tourer14711998EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN 1500 Classic Tourer14711999EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN 1500 Classic Tourer14711999EUROPE64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN 1500 FI Classic Tourer14712000EUROPE65 PS/ 48 KW
KAWASAKIVN 1500 FI Classic Tourer14712001EUROPE65 PS/ 48 KW
KAWASAKIVN 1600 Classic Tourer15532007EUROPE67 PS/ 49 KW
KAWASAKIVN 1600 Classic Tourer15532008EUROPE67 PS/ 49 KW
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001987AMERICA
KAWASAKIVN-15 SE Vulcan 88 SE15001987AMERICA
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001988AMERICA
KAWASAKIVN-15 SE Vulcan 88 SE15001988AMERICA
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001989AMERICA
KAWASAKIVN-15 SE Vulcan 88 SE15001989AMERICA
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001990AMERICA
KAWASAKIVN-15 SE Vulcan 88 SE15001990AMERICA
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001991AMERICA
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001992AMERICA
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001993AMERICA
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001994AMERICA
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001995AMERICA
KAWASAKIVN 1500 Vulcan Classic14711996ALL64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001996AMERICA
KAWASAKIVN-1500 Vulcan L15001996AMERICA
KAWASAKIVN 1500 Vulcan Classic14711997ALL64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001997AMERICA
KAWASAKIVN-1500 Vulcan L15001997AMERICA
KAWASAKIVN 1500 A Vulcan 8815001998AMERICA
KAWASAKIVN 1500 Vulcan Classic15001998AMERICA
KAWASAKIVN 1500 Vulcan Drifter14711999ALL64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN 750 Vulcan7501999AMERICA
KAWASAKIVN 1500 FI Vulcan Classic14712000ALL65 PS/ 48 KW
KAWASAKIVN 1500 Vulcan Drifter14712000ALL64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN 750 Vulcan7502000AMERICA
KAWASAKIVN 1500 FI Vulcan Classic14712001ALL65 PS/ 48 KW
KAWASAKIVN 1500 Vulcan Drifter14712001ALL64 PS/ 47 KW
KAWASAKIVN 750 Vulcan7502001AMERICA
KAWASAKIVN 1500 FI Vulcan Classic14712002ALL65 PS/ 48 KW
KAWASAKIVN 1500 Vulcan Mean Streak14712002ALL72 PS/ 53 KW
KAWASAKIVN 750 Vulcan7502002AMERICA
KAWASAKIVN 1500 Vulcan Mean Streak14712003ALL72 PS/ 53 KW
KAWASAKIVN 750 Vulcan7502003AMERICA
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic9032006ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic LT9032006AMERICA
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic9032007ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Custom9032007ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1600 Vulcan Classic15532007ALL67 PS/ 49 KW
KAWASAKIVN 1600 Vulcan Mean Streak15532007ALL73 PS/ 54 KW
KAWASAKIVN 2000 Vulcan20532007ALL103 PS/ 76 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic LT9032007AMERICA
KAWASAKIVN 1500 FI Vulcan Classic15002007AMERICA
KAWASAKIVN 1600 Vulcan Nomad15532007AMERICA
KAWASAKIVN 2000 Vulcan Classic20532007AMERICA
KAWASAKIVN 2000 Vulcan Classic Limited20532007AMERICA
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic9032008ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Custom9032008ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1600 Vulcan Classic15532008ALL67 PS/ 49 KW
KAWASAKIVN 1600 Vulcan Mean Streak15532008ALL73 PS/ 54 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic LT9032008AMERICA
KAWASAKIVN 1500 FI Vulcan Classic15002008AMERICA
KAWASAKIVN 1600 Vulcan Nomad15532008AMERICA
KAWASAKIVN 2000 Vulcan Classic20002008AMERICA
KAWASAKIVN 2000 Vulcan Classic Limited20002008AMERICA
KAWASAKIVN 2000 Vulcan20532008AMERICA
KAWASAKIVN 2000 Vulcan20532008EUROPE103 PS/ 76 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic9032009ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Custom9032009ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Classic17002009ALL74 PS/ 55 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Voyager17002009ALL74 PS/ 55 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic LT9032009AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Classic LT17002009AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Nomad17002009AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Nomad 2T17002009AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Voyager17002009AMERICA
KAWASAKIVN 2000 Vulcan Classic20002009AMERICA
KAWASAKIVN 2000 Vulcan Classic Limited20002009AMERICA
KAWASAKIVN 2000 Vulcan20532009AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Classic Tourer17002009EUROPE74 PS/ 55 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic9032010ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Custom9032010ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Voyager17002010ALL74 PS/ 55 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic LT9032010AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Nomad17002010AMERICA
KAWASAKIVN 2000 Vulcan Classic Limited20002010AMERICA
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic9032011ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic Special Edition9032011ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Custom9032011ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Voyager17002011ALL73 PS/ 54 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic LT9032011AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Classic17002011AMERICA74 PS/ 55 KW
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Classic LT17002011AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Nomad17002011AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Vaquero17002011AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Voyager17002011AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Classic Light Tourer17002011EUROPE74 PS/ 55 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Classic17002011EUROPE74 PS/ 55 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer17002011EUROPE73 PS/ 54 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom17002011EUROPE73 PS/ 54 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic9032012ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic Special Edition9032012ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Custom9032012ALL50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Voyager17002012ALL73 PS/ 54 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic LT9032012AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Classic17002012AMERICA74 PS/ 55 KW
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Nomad17002012AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Vaquero17002012AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Voyager17002012AMERICA
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic Light Tourer9032012EUROPE50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Classic17002012EUROPE74 PS/ 55 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Classic Light Tourer17002012EUROPE74 PS/ 55 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer17002012EUROPE73 PS/ 54 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom17002012EUROPE73 PS/ 54 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Voyager17002013ALL73 PS/ 54 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Custom9032013ALL48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic9032013ALL48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic LT9032013AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Nomad17002013AMERICA
KAWASAKIVN 1700 Vulcan Vaquero17002013AMERICA
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic Special Edition9032013EUROPE48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 1700 ABS Vulcan Voyager17002014ALL73 PS/ 54 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic9032014ALL48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Custom9032014ALL48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIVN 900 Vulcan Classic LT9032014AMERICA
KAWASAKIZ 10009532007ALL125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 750 ABS7482007EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 1000 ABS9532007EUROPE125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 10009532008ALL125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 750 ABS7482008EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 1000 ABS9532008EUROPE125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 10009532009ALL125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 1000 ABS9532009EUROPE125 PS/ 92 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 100010432010ALL138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 1000 ABS10432010EUROPE138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 100010432011ALL138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 750 R7482011EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 750 R ABS7482011EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 7507502011EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 750 ABS7482011EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 1000 ABS10432011EUROPE138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 100010432012ALL138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 1000 ABS10432012EUROPE138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 750 R7482012EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 750 R ABS7482012EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 7507502012EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 750 ABS7482012EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 8008062013EUROPE113 PS/ 83 KW
KAWASAKIZ 800 ABS8062013EUROPE113 PS/ 83 KW
KAWASAKIZ 1000 ABS Black Edition10432012EUROPE138 PS/ 101 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 750 R ABS Black Edition7482012EUROPE106 PS/ 78 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZ 1000 SX ABS Ninja10432011EUROPE138 PS/ 101,5 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 1000 SX Ninja10432011EUROPE138 PS/ 101,5 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 1000 SX Ninja10432012EUROPE138 PS/ 101,5 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 1000 SX ABS Ninja10432012EUROPE138 PS/ 101,5 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 1000 SX ABS Tourer10432011EUROPE138 PS/ 101,5 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 1000 SX ABS Tourer10432012EUROPE138 PS/ 101,5 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZ 800 E Version8062013EUROPE95 PS/ 70 KW, 48 PS/ 35 KW
KAWASAKIZ 800 ABS E Version8062013EUROPE95 PS/ 70 KW, 48 PS/ 35 KW
KAWASAKIZG 1400 Concours XIV14002008AMERICA
KAWASAKIZG 1400 ABS Concours XIV14002008AMERICA
KAWASAKIZG 1400 Concours XIV14002009AMERICA
KAWASAKIZG 1400 ABS Concours XIV14002009AMERICA
KAWASAKIZG 1400 Concours XIV14002010AMERICA
KAWASAKIZG 1400 ABS Concours XIV14002010AMERICA
KAWASAKIZG 1400 ABS Concours XIV14002011AMERICA
KAWASAKIZG 1400 ABS Concours XIV14002012AMERICA
KAWASAKIZG 1400 ABS Concours XIV14002013AMERICA
KAWASAKIZX-7 Ninja7501989AMERICA
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001990AMERICA
KAWASAKIZX-7 Ninja7501990AMERICA
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001991AMERICA
KAWASAKIZX-7 Ninja7501991AMERICA
KAWASAKIZX-7 R Ninja7481991AMERICA
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001992AMERICA
KAWASAKIZX-7 Ninja7501992AMERICA
KAWASAKIZX-7 R Ninja7481992AMERICA
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001993AMERICA
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001993AMERICA
KAWASAKIZX-7 Ninja7501993AMERICA
KAWASAKIZX-7 R Ninja7481993AMERICA
KAWASAKIZX-9 R Ninja8991994ALL98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001994AMERICA
KAWASAKIZX-7 Ninja7501994AMERICA
KAWASAKIZX-7 R Ninja7481994AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5991995ALL98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-9 R Ninja8991995ALL98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001995AMERICA
KAWASAKIZX-7 Ninja7501995AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5991996ALL98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-9 R Ninja8991996ALL98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 R Ninja7481996ALL122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 RR Ninja7481996ALL122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001996AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5991997ALL98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-9 R Ninja8991997ALL98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 R Ninja7481997ALL122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 RR Ninja7481997ALL122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001997AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5991998ALL107 PS/ 79 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-9 R Ninja8991998ALL143 PS/ 105 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 R Ninja7481998ALL122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001998AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja Catalysator5991998EUROPE107 PS/ 79 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-9 R Ninja Catalysator8991998EUROPE142 PS/ 104 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 RR Ninja7481998EUROPE122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5991999ALL107 PS/ 79 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-9 R Ninja8991999ALL143 PS/ 105 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 R Ninja7481999ALL122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6001999AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja Catalysator5991999EUROPE107 PS/ 79 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-9 R Ninja Catalysator8991999EUROPE142 PS/ 104 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 RR Ninja7481999EUROPE122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 R Ninja7482000ALL122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5992000AMERICA
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6002000AMERICA
KAWASAKIZX-9 R Ninja8992000AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja Catalysator5992000EUROPE112 PS/ 82 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-9 R Ninja Catalysator8992000EUROPE143 PS/ 105 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 R Ninja7482001ALL122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5992001AMERICA
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6002001AMERICA
KAWASAKIZX-9 R Ninja8992001AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja Catalysator5992001EUROPE112 PS/ 82 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-9 R Ninja Catalysator8992001EUROPE143 PS/ 105 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-7 R Ninja7482002ALL122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5992002AMERICA
KAWASAKIZX-6 600 Ninja6002002AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja Catalysator5992002EUROPE112 PS/ 82 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-7 R Ninja7482003ALL122 PS/ 90 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-10 R 1000 Ninja9982004ALL184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-10 R 1000 Ninja9982005ALL184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-10 R 1000 Ninja9982006ALL184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-14 1400 Ninja14002006AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5992007ALL125 PS/ 92 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-10 R 1000 Ninja9982007ALL184 PS/ 135 KW, 98 PS/ 72 KW
KAWASAKIZX-14 1400 Ninja14002007AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5992008ALL125 PS/ 92 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-10 R 1000 Ninja9982008ALL188 PS/ 138 KW
KAWASAKIZX-14 1400 Ninja14002008AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5992009ALL128 PS/ 94 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-10 R 1000 Ninja9982009ALL188 PS/ 138 KW
KAWASAKIZX-14 1400 Ninja14002009AMERICA
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5992010ALL128 PS/ 94 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX-10 R 1000 Ninja9982010ALL188 PS/ 138 KW
KAWASAKIZX-14 1400 Ninja14002010AMERICA
KAWASAKIZX-10 R 1000 Ninja9982011ALL200 PS/ 147 KW
KAWASAKIZX-10 R 1000 ABS Ninja9982011ALL200 PS/ 147 KW
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5992011ALL128 PS/ 94 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX 1000 Ninja10432011AMERICA
KAWASAKIZX-14 1400 Ninja14002011AMERICA
KAWASAKIZX-10 R 1000 Ninja9982012ALL200 PS/ 147 KW
KAWASAKIZX-10 R 1000 ABS Ninja9982012ALL200 PS/ 147 KW
KAWASAKIZX-6 R 600 Ninja5992012ALL128 PS/ 94 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKIZX 1000 Ninja10432012AMERICA
KAWASAKIZX 1000 ABS Ninja10432012AMERICA
KAWASAKIZX-14 R 1400 Ninja14002012AMERICA
KAWASAKIZX-10 R 1000 Ninja9982013ALL200 PS/ 147 KW
KAWASAKIZX-10 R 1000 ABS Ninja9982013ALL200 PS/ 147 KW
KAWASAKIZX-6 R 636 Ninja6362013ALL131 PS/ 96 KW
KAWASAKIZX-6 R 636 ABS Ninja6362013ALL131 PS/ 96 KW
KAWASAKIZX 1000 Ninja10432013AMERICA
KAWASAKIZX 1000 ABS Ninja10432013AMERICA

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.